Produkten


Lampen en verlichting - Klachten en geschillenbeslechting

Klachtenbeheer is heel vaak de oplossing

De oprichting van één onafhankelijke dienst draagt bij aan de efficiëntie van de geschillenbehandeling en zorgt voor meer transparantie en samenhang in de beslissingen.
De dienst van Power4you is een onpartijdige bemiddelaar die u een geschil met uw leverancier kan helpen oplossen.
De dienst formuleert een dwingend advies over het voorgelegde probleem.
Als u niet tevreden bent met de inhoud van dat advies, behoudt u nog altijd het volste recht om uw zaak voor de rechtbank te brengen.

Wie kan een beroep doen op de dienst?

Al wie op het aanbod van Power4you ingetekend heeft, kan op de dienst een beroep doen voor klachten die verband houden met een geschil met de leverancier.

Wanneer mag ik een beroep doen op die dienst?

De dienst komt maar pas tussen nadat u uw probleem schriftelijk voorgelegd hebt aan de dienst voor klachtenbeheer van de leverancier en voor zoverre dat dit probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost is kunnen worden.

Er zijn twee gevallen waarin de dienst niet tussenkomt:

  • bij geschillen die al aan de rechtbank voorgelegd werden
  • bij geschillen waarover al een gerechtelijk vonnis uitgesproken werd

Welke stappen moet ik nemen als ik een klacht wil indienen?

Als de consument met de leverancier niet tot een akkoord over een oplossing kan komen, kan hij zijn toevlucht nemen tot de dienst door een schriftelijke aanvraag in te dienen.
De consument moet dan duidelijke informatie over het geschil verstrekken aan de dienst.
Hij moet een kopie van alle briefwisseling met de leverancier, alsook een kopie van alle nodige of nuttige documenten overmaken.

Hoe zal de dienst op de vraag antwoorden?

De dienst bevestigt de ontvangst van de vraag en verzoekt indien nodig om aanvullende informatie.
Ook in dit stadium verloopt de hele procedure schriftelijk.
Naar gelang van de complexiteit van het probleem kan de afhandeling van het dossier enkele dagen tot meerdere weken duren.

Is een beroep doen op de dienst gratis?

Het inroepen van de klachtenbeheerdienst is helemaal gratis.

Wie werken er in die dienst?

Aan de ene kant een vertegenwoordiger van de operator en aan de andere kant een vertegenwoordiger van Power4you.

De vertegenwoordiger van Power4you beschikt over een langlopende deskundige kennis op het gebied van de consumentenbescherming en staat garant voor de onpartijdigheid.

Klik hier als u een klacht wilt indienen.

Lampen en verlichting : een klacht indienen

1. U hebt al een klacht ingediend bij de leverancier die door Power4you geselecteerd werd, hetzij:

  • per brief naar Colasse SA Rue Puits Marie 79 - 4100 Seraing
  • per email

2. U hebt van Colasse geen antwoord gekregen binnen een termijn van 10 werkdagen ?

3. Het ontvangen antwoord biedt u geen genoegdoening?

4. U bent een klant in de betekenis zoals bedoeld in de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, te weten: elke natuurlijke of rechtspersoon die voor doeleinden zonder enig professioneel karakter goederen of diensten verwerft of gebruikt die op de markt gebracht werden?

5. U bent een klant van Power4you?

6. De zaak werd niet bij een gerechtelijke instantie ingeleid?

7. Er is niet al eens een gerechtelijke uitspraak gedaan over het geschil?

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kunt u uw klacht indienen.
U kunt dat dan doen, hetzij:

  • Door ons een brief te sturen op het volgende adres:
  • TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN
  • Door contact op te nemen:
  • Per telefoon op het nummer 0471/672027
  • Per e-mail

Gelieve een kopie van de briefwisseling met de klachtenbeheerdienst van Colasse bij te voegen, alsook alle overige nuttige stavingsdocumenten (rekeninguittreksels, borderellen enz.) in verband met uw klacht.

Van pasta's word je dik

Documenten :


Meer weten