Produkten


  Door gebruik te maken van de diensten van de websites van Trade4You gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Vóór u lid wordt van Trade4You.be moet u alle voorwaarden lezen en begrijpen die voorkomen in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Als u onze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, mag u de websites en diensten niet gebruiken en dient u Trade4You.be te verlaten.

  Algemeen

  De websites Trade4You, Test4You en Power4You zijn de exclusieve eigendom van Trade4You cvba, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 7022 Mesvin, rue Brunehaut 17, RPR Mons, ingeschreven in de KBO met het nummer 0891.389.121. Trade4You heeft als hoofdactiviteit de relaties tussen consumenten en leveranciers van producten en diensten te vergemakkelijken.

  Inschrijvingsvoorwaarden

  De websites kunnen bestaan uit een openbaar gedeelte en een privégedeelte voorbehouden aan leden. De openbare ruimte geeft toegang tot informatie over de producten en diensten, informatiefiches over consumptie en voeding. De privéruimte stemt overeen met het gedeelte van de website dat toegankelijk is na authenticatie. Afhankelijk van de website geeft het onder andere toegang tot de wijziging van de persoonsgegevens, het toevoegen van commentaren, evaluaties en het beheer van de aanbiedingen. Het is mogelijk dat de inschrijving wordt geweigerd aan elke persoon van wie de activiteiten in conflict of concurrentie zijn met de waarden of activiteiten van Trade4You of dat zijn inschrijving wordt uitgesloten wanneer ze de onderhavige voorwaarden niet zou naleven. In dat geval kan deze persoon op geen enkele schadevergoeding aanspraak maken.

  De leden

  Het statuut van lid geeft toegang, mits er een wachtwoord wordt ingevoerd, tot de privéruimte van de website. Elk lid wordt gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor identificatie op de website. Het lid gaat de verbintenis aan om het geselecteerde wachtwoord voor het gebruik van het lidaccount geheim te houden.

  Het lidaccount en het wachtwoord zijn persoonlijk en ze mogen niet worden gedeeld, meegedeeld of overgedragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen. Het lid erkent en aanvaardt dat het alleen aansprakelijk is voor elk gebruik van zijn wachtwoord en zijn lidaccount. Het aanvaardt dat het aansprakelijk is voor alle gevolgen of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van zijn wachtwoord en zijn lidaccount door derden. Het lid erkent en aanvaardt eveneens dat de website het gebruik van zijn lidaccount of zijn wachtwoord als een bewijs van het gebruik van de website door dit lid mag beschouwen. Elk gebruik van de dienst door middel van deze elementen die eigen zijn aan het lid wordt dus geacht door het lid te zijn uitgevoerd.

  Elk evaluatieprofiel en alle commentaren zijn eveneens persoonlijk van het lid. Elke wijziging aan de informatie die werd opgegeven bij de inschrijving door een lid, moet verplicht aan Trade4You worden gemeld binnen 5 dagen waarop deze wijziging zich voordoet. Wat de informatie betreffende de aanbiedingen betreft, gaan de professionals de verbintenis aan om de website zo snel mogelijk te informeren over de wijzigingen aan hun aanbod.

  De inschrijving houdt onder andere de verplichting in om een e-mailadres te leveren dat gebruikt zal worden als een communicatiemiddel tussen het lid en de website en dat als enige login voor het lidaccount zal gebruikt worden. Elke e-mail die door de website naar het lid wordt verstuurd, wordt geacht door het lid te zijn ontvangen, dat op deze manier geacht wordt er volledig kennis van te hebben genomen. Om de tool voor geolokalisatie op de website zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, is bovendien een fysiek adres vereist bij de inschrijving in de privéruimte en het online zetten van verkoopaanbiedingen door de fabrikant, wat het lid aanvaardt.

  De cvba Trade4You behoudt zich het recht voor om de account van een lid eenzijdig op te schorten of af te sluiten wegens alle onderstaande redenen:

  • Schending van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden alsook van de andere voorwaarden of reglementen van Trade4You;
  • Onmogelijke authenticatie of controle van de oorsprong van een verkoopaanbieding;
  • Verspreiding van aanbiedingen die niet conform zijn aan de criteria voor het plaatsen van een aanbieding;
  • Valse persoonsgegevens;
  • Verspreiding van illegale content (onder andere porno, smaad, aantasting van een beeldrecht, discriminatie, aansporing tot geweld of rassenhaat, etnische of godsdiensthaat);
  • Aantasting van de goede zeden;
  • Het zonder uitdrukkelijke toestemming gebruiken, kopiëren of verspreiden van werken die beschermd zijn door auteursrechten;
  • Laster of het verspreiden van onjuiste, niet-verifieerbare, beledigende, bedrieglijke of op een ongeschikte manier geformuleerde informatie;
  • Misleidend, onrechtmatig of frauduleus gebruik van de samenwerkingstools (spam van commentaren, klikspam, enz.).

  Het afsluiten van een account kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, wat de eventuele schade ook is die door het afsluiten van deze account wordt veroorzaakt. Een lidaccount is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De tijdelijke opschorting of het definitieve afsluiten van een lidaccount verhindert elk gebruik van de diensten van Trade4You.

  Auteursrechten en intellectuele eigendom

  Alle intellectuele-eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten, op alle teksten, illustraties, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Trade4You, de ermee verbonden bedrijven of zijn overgenomen met toestemming van hun eigenaar.

  Het gebruik van de website verleent aan de gebruiker geen enkel intellectueel-eigendomsrecht op de content van deze website, die de exclusieve eigendom van Trade4You blijft.

  Aan de consument zijn alleen het gebruik en het raadplegen van deze website voor privégebruik toegestaan. Elk ander gebruik stemt overeen met namaak en/of aantasting van de merkenrechten en/of auteursrechten en/of alle andere geldende bepalingen die van toepassing zouden zijn inzake intellectuele rechten. Het is dus verboden om zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Trade4You of eventuele rechthebbenden een van deze elementen die op de gedeeltelijke of volledige website in het algemeen worden gereproduceerd geheel of gedeeltelijk te reproduceren, voor te stellen, te verspreiden, te commercialiseren, te wijzigen of af te staan.

  Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Trade4You is het verboden om deze website volledig of gedeeltelijk te reproduceren op een papieren of elektronische drager, online of offline, of de content ervan te gebruiken om wat voor reden of voor welk doel dan ook. De geleverde gegevens (foto’s, beelden, documenten, artikels, enz.) zijn beschermd door auteursrechten en de afgeleide en naburige rechten zijn erop van toepassing. De verschillende foto’s en beelden die de gegevens vergezellen blijven de eigendom van MV Consult. Sommige weergegeven informatie wordt aangemaakt door instellingen of organisaties die geen deel uitmaken van Trade4You en deze wordt slechts weergegeven met didactische bedoelingen of om te informeren. Ze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van deze instellingen of organisaties.

  Bezoekers van de website dienen zelf in te staan voor het bezitten van het geheel van de intellectuele en industriële eigendomsrechten of, bij gebreke hiervan, van de bijbehorende toestemmingen en licenties, met betrekking tot de elementen (zoals, maar niet uitsluitend, grafische en tekstcreaties, audiovisuele en geluidscreaties) die zij wensen te gebruiken, te verspreiden of te publiceren op de website Trade4You.be, zodat de aansprakelijkheid van de cvba Trade4You in dit verband nooit in het geding kan zijn.

  Indien ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen de cvba Trade4You toch zou merken of vernemen dat bepaalde content namaak of illegaal is, dan zal deze laatste onmiddellijk worden verwijderd, zonder dat de aansprakelijkheid van Trade4You op enigerlei manier hiermee in het geding komt.

  #52990750© drubig-photo - Fotolia.com; #43069566 © Barbara-Maria Damrau - Fotolia.com;#41402060 © Serghei Velusceac - Fotolia.com;#54119276 © Nenov Brothers - Fotolia.com;#53804942 © mbongo - Fotolia.com;#53538616© Printemps - Fotolia.com;#53411871 © drubig-photo - Fotolia.com;#44303710 © photocrew - Fotolia.com;#38246419 © xiquence - Fotolia.com;#50530439 © drubig-photo - Fotolia.com.

  Draagwijdte van de content en aansprakelijkheid van Trade4you

  De documenten en de informatie die tot de inhoud van de website behoren, worden louter ter informatie getoond en Trade4You kan er in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld en dit geldt meer bepaald voor de informatie aan de partners.

  De websites van Trade4you bevatten bevoorrechte informatie die uit de beste bronnen afkomstig is, zowel officiële als privébronnen. Trade4You voegt informatie toe aan zijn websites om de toegang van het publiek tot informatie over consumptie te bevorderen.

  Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan het creëren en updaten van deze websites kan Trade4You niet garanderen dat de informatie die zich op de websites bevindt correct is en het wijst elke aansprakelijkheid af voor de content van de website en het gebruik ervan. De informatie en de data die tot de content van de website behoren, worden louter ter informatie meegedeeld. Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af in geval van fouten, onjuistheden of weglatingen die de informatie die aanwezig is op zijn website beïnvloeden.

  Wij stellen ons tot doel om geactualiseerde en juiste informatie te verspreiden. De gepubliceerde informatie wordt geverifieerd en gevalideerd bij verscheidene bronnen. Wij leveren inspanningen om de fouten te corrigeren die ons worden gemeld. Aarzel niet om ze ons te melden.

  Over het algemeen kan Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld bij technische problemen, van welke aard dan ook, die de beschikbaarheid van zijn website aantasten. Trade4You behoudt zich de mogelijkheid voor om zijn websites volledig of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, van welke aard dan ook. Trade4You kan in geen geval tegenover u of tegenover een derde aansprakelijk worden gesteld voor elke wijziging, onderbreking, opschorting of afschaffing van de website. Voor het geval er door Trade4You links zouden worden tot stand gebracht met websites van derden kan Trade4You niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en het bestaan van deze andere websites.

  Onder voorbehoud van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, kan Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, onder andere, maar niet uitsluitend voor winstderving, verlies van klanten, gegevens of immateriële goederen die zich zouden kunnen voordoen door het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, en meer algemeen door elke gebeurtenis met een band met de website en/of elke website van derden. Trade4You kan meer bepaald niet aansprakelijk worden gesteld indien de website volledig of gedeeltelijk zou worden gehackt, noch voor de schade die deze hacking u of derden zou kunnen berokkenen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet gericht op de hypothese van kwaad opzet of zware fout door Trade4You of zijn werknemers en gevolmachtigden.

  Deze website verwijst soms naar externe websites waarover Trade4You geen enkele controle uitoefent en waarvoor Trade4You elke aansprakelijkheid afwijst. Trade4You eist geen enkele bescherming op door een officiële organisatie, een bedrijf of een vereniging die in het kader van de weergegeven links zou kunnen worden vermeld. Het loutere feit van door Trade4You geciteerd te wordne, betekent niet dat de geciteerde website, op welke manier dan ook, de content van de websites van Trade4You zou goedkeuren.

  De informatie wordt uit de beste bronnen geput, maar Trade4You kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. Op alle websites van Trade4You is een clausule van niet-aansprakelijkheid van toepassing. De overgenomen informatie is niet noodzakelijk volledig, up-to-date of correct en Trade4You is niet aansprakelijk voor elke eventuele schade die u zou lijden na het gebruik van informatie die u op deze website zou vinden, zelfs niet indien dergelijke gegevens verwarrend, fout of verouderd zouden zijn. Hetzelfde geldt voor elke informatie die u op een website vindt die verband houdt met deze website.

  De informatie met betrekking tot de prijzen en de gebruiksvoorwaarden behoort tot de verantwoordelijkheid van de dienstverleners. Wat de evolutie van de prijzen van producten en diensten betreft, deze worden berekend op basis van de oorspronkelijke gegevens die ter beschikking worden gesteld door Statistics Belgium. Het betreft de evolutie van de gemiddelde prijs van een dienst en niet van de specifieke prijs van een dienstverlener. Wanneer de prijs van een variëteit van een product of dienst niet beschikbaar is, dan wordt de prijs van het productgamma of dienstengamma waartoe het product of de dienst in kwestie behoren, waarmee rekening wordt gehouden in de raming.

  De content van de website vervangt in geen enkel opzicht de informatie en uitleg die worden gegeven door professionals uit de gezondheidszorg of de voeding. Bepaalde documenten worden aangeboden ter informatie en ze vallen onder het citaatrecht en de aansprakelijkheid van hun auteur. Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of elke andere externe website waarnaar deze website verwijst.

  Elke content die door een surfer op een website wordt geplaatst, wordt de eigendom van de cvba Trade4You. Deze content kan bijgevolg door Trade4You worden aangewend voor zijn behoeften, onder andere in de relaties met zijn partners, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld of bepaald.

  Trade4You.be kan de identiteit van elk lid niet bevestigen. Trade4You.be stelt een evaluatiesysteem ter beschikking van zijn leden en gebruikers om ze in staat te stellen om de persoon met wie zij handelen na een transactie te beoordelen. De fabrikanten en kopers hebben op deze manier de mogelijkheid om hun commentaren over de leden waarmee zij transacties hebben afgehandeld online te plaatsen. Een positieve beoordeling kan zowel voor de fabrikanten als voor de kopers als bewijs van vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit voor toekomstige transacties dienen.

  Trade4you.be grijpt niet in in de transacties tussen fabrikanten en kopers. Bijgevolg ontslaan de leden de cvba Trade4You van elke aansprakelijkheid bij een geschik tussen verscheidene leden, klachten, elke beschadiging op dit ogenblik of in de toekomst, verondersteld of niet, vastgesteld of niet, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het gebruik van de diensten van Trade4You.

  De cvba Trade4You verleent geen enkele waarborg met betrekking tot de werking of tot de gebruikte hardware en software, ongeacht of het gaat over gehoste websites, servers of elke internettoegang en ze is in geen geval aansprakelijk voor de al dan niet veronderstelde, al dan niet reële schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van de website.

  De cvba Trade4You of zijn directeurs, bestuurders, werknemers, eigenaars, gevolmachtigden, vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse, bijkomende, onrechtstreekse materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website, zelfs indien de genoemde partijen werden geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

  De cvba Trade4You hecht geen enkele goedkeuring of bekrachtiging aan de transacties die op de website worden uitgevoerd en alleen de leden en gebruikers zijn aansprakelijk voor de wettelijkheid van hun daden en de geformuleerde beoordelingen en meningen. In de mate van het mogelijke zal Trade4You erover waken dat de informatie aan de professionals wordt bezorgd om het tot stand komen van kwaliteitsvolle producten en diensten te bevorderen.

  De cvba Trade4You aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de eventueel gevaarlijke aard van de op de website te koop aangeboden producten, die de gezondheid of de fysieke integriteit zouden kunnen aantasten en verleent in dit verband geen enkele waarborg. Alleen de leden en gebruikers zijn aansprakelijk voor de controle en het nazicht dat de op de website aangeboden producten geen schade aan de gezondheid berokkenen.

  De cvba Trade4You legt geen enkele verklaring af en verleent geen uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg betreffende de website, de verkoopaanbiedingen, hun presentatie of hun inhoud, met inbegrip van de waarborg op de handelswaarde, het niet-schenden van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van intellectuele eigendom, de vrijheid van alle diensten, de werken of andere contentmaterialen, tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden of elke andere code met vijandige eigenschappen, die verstorend of vernietigend werken op de website.

  Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de vorige alinea, kan de cvba Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies of –wijziging, voor winstderving, verlies van omzet, tijdverlies, verlies van kansen of elke andere onrechtstreekse schade, ongeacht of dit verlies of deze schade het gevolg zijn v an slordigheid of elke andere oorzaak.

  De cvba Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af voor deze informatie en meer algemeen ten opzichte van elke content die online wordt geplaatst door de gebruikers van de website Test4you.be.

  Na uw inschrijving kan Trade4You u regelmatig informatie bezorgen die wordt geput uit de beste bronnen, hetzij per e-mail, per sms (tekstbericht) of elk ander elektronisch communicatiemiddel of op papier, maar Trade4You kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie. Op de volledige website in het algemeen is een clausule van niet-aansprakelijkheid van toepassing en op de ledenruimte in het bijzonder.

  De cvba Trade4You informeert de gebruikers dat elke bewering of beschuldiging van een feit die de eer of de achting voor de persoon aantasteneen geval van smaad vormt. Op een blog smadelijke, beledigende, scheldende of racistische woorden gebruiken ten opzichte van iemand kan strafrechtelijk worden vervolgd. Personen die de ouderlijke macht uitoefenen over een minderjarige zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind. Bovendien kan op strafrechtelijk gebied een minderjarige die tot de jaren des onderscheids is gekomen strafrechtelijk worden bestraft. Het creëren van blogs of het deelnemen aan een blog, op welke manier dan ook, bijvoorbeeld door een minderjarige, moet door de ouders of meer algemeen door hun wettelijke vertegenwoordiger worden begeleid.

  De door Trade4You.be aangeboden diensten kunnen de gebruiker verwijzen naar andere websites en de cvba Trade4You kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie van deze websites, want Trade4You is niet aansprakelijk voor ee schade die te maken heeft met het gebruik van de informatie, producten of diensten die op zijn website worden vermeld. U bent niet gemachtigd om informatie, software, producten of diensten die vanaf deze website worden verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, te vertegenwoordigen, te reproduceren, te publiceren, onder licentie af te staan, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. U mag deze website alleen gebruiken onder voorwaarde dat u de cvba Trade4You garandeert dat u hem niet zult gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd of verboden zijn door de wetten of door wettelijke en contractuele bepalingen. Trade4You behoudt zich het recht voor om elke publicatie te weigeren (of terug te trekken), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. Door informatie (teksten, foto’s) op deze website te publiceren, aanvaardt u dat de informatie op deze website wordt verspreid en op alle dragers van onze partners. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de verspreiding van uw informatie (teksten, foto’s) door andere dragers en meer bepaald door zoekmachines. Door het loutere feit van onze zoekmachines te gebruiken, gaat u de verbintenis aan om anderen te vrijwaren tegen elk beroep wegens aansprakelijkheid en andere rechtsvorderingen die door derden aanhangig zouden worden gemaakt tegen ons, nadat u een bepaalde content online hebt geplaatst.

  Bescherming van de privacy en persoonsgegevens

  De cvba Trade4Yourespecteert en beschermt de privacy. Alle meegedeelde gegevens worden met de grootste discretie en de grootste zorg behandeld. De geadresseerden van de vergaarde informatie zijn de gemachtigde werknemers van de cvba Trade4You, alsook de huidige of toekomstige technische en/of commerciële partners. De surfer kan eventueel zijn recht van verzet uitoefenen om zijn gegevens niet mee te delen aan de hierboven vermelde commerciële partners. Elke surfer wordt ervan op de hoogte gebracht dat Trade4You de vergaarde informatie alleen mag gebruiken binnen het nauw afgebakende kader van de toestemming die de surfer heeft verleend.

  Als u ons via deze website persoonsgegevens meedeelt, dan zal Trade4Youdeze informatie behandelen met naleving van de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u meedeelt aan Trade4You, zoals de namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en URL’s van websites, kunnen worden ingevoerd in geautomatiseerde databestanden van Trade4Youom een online bestelling te verwerken, onze capaciteit te verbeteren om u te helpen wanneer u inlichtingen vraagt of een aanvraag indient, contact met u op te nemen als u ons dat hebt gevraagd, onze producten en diensten te commercialiseren.

  De verwerking van de vergaarde informatie stelt Trade4You ook in staat om de deelnemers en inschrijvingen te beheren, elektronische berichten met informatie te versturen of te bevestigen dat wordt rekening gehouden met hun deelname aan een wedstrijdspel, ze eventueel te informeren dat ze gewonnen hebben, later opnieuw voorstellen voor deelname aan een wedstrijdspel te versturen, gratis offertes te versturen, naar de elektronische adressen en de nummers van de draagbare telefoons van de ingeschreven surfers newsletters te versturen (onder andere dagelijks, wekelijks of maandelijks), alsook commerciële aanbiedingen vanwege Trade4Youen zijn commerciële partners als de surfer hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend (onder andere door een leeg vakje aan te kruisen). Deze verwerkingen worden ook uitgevoerd voor statistische metingen, publicitaire doelgroepenafbakening die wijzelf of onze partners uitvoeren (meer bepaald de analyse van het gedrag van de gebruikers om de reclame die naar hen wordt verstuurd relevanter te maken).

  In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder andere gewijzigd door de wet van 11 maart 2003, in overeenstemming met de richtlijn van 12 juli 2002, zijn de vergaarde gegevens strikt voorbehouden voor het beheer van de activiteiten van Trade4Youen mogen zij slechts worden doorgegeven aan de partners van Trade4You. U hebt het recht om u op elk ogenblik te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden, door dit uitsluitend schriftelijk aan Trade4Youmee te delen. In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de persoonsgegevens hebt u het recht op inzage en rechtzetting van deze gegevens. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met cvba Trade4You, Webmaster, Rue Brunehaut 17, B-7022 Mesvin, België, BE 0891.389.121, RPR Mons, dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

  U hebt toegang tot uw persoonsgegevens om rechtzettingen te laten uitvoeren, ze te laten wissen of uw keuzes betreffende direct marketing te wijzigen en deze toegang is gratis. Voor meer informatie over de bescherming van de privacy kunt u contact opnemen met het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel.: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be.

  Privacyverklaring

  Om een zo goed mogelijke service te bieden kan de cvba Trade4Youovergaan tot metingen van het websitebezoek op zijn websites (aantal bekeken pagina’s, activiteit van de bezoekers, enz.) via de cookie-technologie.

  Trade4You neemt de vrijheid om cookies op uw computer te plaatsen om het gebruik van deze website gemakkelijker te maken en de website aan de behoefte van terugkerende bezoekers aan te passen. Meer bepaald neemt Trade4Youde vrijheid om dit te doen voor marketingdoeleinden, in het kader van de verspreiding van reclame op zijn website.

  Een cookie identificeert u niet, maar registreert informatie over de navigatie van uw computer op onze websites (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en het uur waarop u ze hebt bezocht, enz.) en wordt opnieuw uitgelezen bij een later bezoek. Cookies worden vooral gebruikt om permanente of tijdelijke informatie te bewaren.

  Als u geen cookies op uw computer wilt opslaan, dan kunt u deze optie uitschakelen in uw browser (raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser).

  Gegevens met betrekking tot een zoekopdracht door een surfer of tot het navigeren kunnen het voorwerp uitmaken van verwerking of zelfs overdracht van de gegevens voor publicitaire doeleinden van onszelf of van onze partners, mits naleving van onder andere het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Cookies worden dan onder andere gebruikt voor doeleinden die te maken hebben met reclame, statistische metingen, reclame met geolokalisatie of nog de analyse van het gedrag van surfers met het oog op het personaliseren van de reclame die naar hen wordt gestuurd.

  De recente versies van de belangrijkste browsers stellen surfers in staat om zich niet alleen te verzetten tegen de registratie van cookies, maar ook om browsersessies uit te voeren, waarna alle cookies die tijdens deze sessie waren geïnstalleerd automatisch worden gewist, ongeacht hun voorziene levensduur, zodat het nalaten van sporen beter wordt beschermd.

  Contact

  Als u een vraag of klacht hebt in verband met de onderhavige website of de onderhavige voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via e-mail: info(at)trade4you.be.

  Gevogelte is mager vlees

  Juist

  Hoewel kippenwit zonder het vel en kalkoenschnitzel maar 1,5% à 2% vetstoffen bevatten, geldt voor een kippenbil met vel dat ze ±10% vet bevat en voor een volledige kip, eend of gans dat ze bijna 20% vetstoffen aanvoeren.

  Een trucje: aangezien het vet zich vooral vlak onder het vel bevindt, wordt aangeraden om het vel al vóór de bereiding te verwijderen of het alleszins niet op te eten.

  Documenten :

  lees het energielabel

  Meer weten