Produkten


  Artikel 1: Algemeen

  In de Algemene Voorwaarden, de bestelbon en de Abonnementsovereenkomst worden de volgende begrippen gehanteerd:

  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoopbvoorwaarden, die geldig zijn voor België
  • Algemene Gebruiksvoorwaarden: de algemene gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in het document Conditions générales d’utilisation.
  • Verbintenishandvest van Professionals: het verbintenishandvest van professionals zoals beschreven in het document Charte d’engagement des professionnels..
  • Trade4You: Trade4You, CVBA, Rue Brunehaut 17 in 7022 Mesvin.
  • Power4you: de website www.test4you die door Trade4You werd ontwikkeld.
  • Test4you: de website www.test4you die door Trade4You werd ontwikkeld.
  • Channel4you: de website www.channel4you die door Trade4You werd ontwikkeld.
  • De consument: Elke natuurlijke persoon die op de markt gebrachte producten verwerft of aanwendt voor doeleinden die niet van professionele aard zijn.
  • De professional: elke natuurlijke of rechtspersoon die streekproducten, diensten, attracties, logies, enz. aanbiedt of die de producten en diensten die voor professioneel gebruik worden aangeboden verwerft of gebruikt.
  • Op afstand gesloten overeenkomst: een overeenkomst die gesloten wordt zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van een gevolmachtigde vertegenwoordiger van Trade4You en de Klant (bijvoorbeeld: via internet, per telefoon, …)
  • Overeenkomst gesloten buiten de onderneming: de overeenkomst die thuis bij de consument wordt gesloten of op een beurs of tentoonstelling.
  • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die voor beroepsdoeleinden de abonnementsformules neemt die door Test4You worden aangeboden.
  • Bestelbon: De e-mail die de klant ontvangt met de gegevens van de klant en het type van het genomen abonnement.
  • Test4You abonnementsovereenkomst: de abonnementsformules (Base, Silver, Gold, Premium, Exclusive, na bestek) die door de website Test4you.be worden aangeboden.

  Artikel 2: Toepassing van de algemene voorwaarden

  2.1 Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel van de overeenkomst. Door het formulier "Test4You abonnementsovereenkomst” of "Channel4You abonnementsovereenkomst” te ondertekenen, aanvaardt de Klant de volledige Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals, het tarief en het abonnementsprofiel die gebruikt worden op de verschillende hierboven vermelde websites en hij erkent dat ze perfect kent, waardoor hij ervan afziet zich te beroepen op elk tegengesteld document en meer bepaald zijn eigen algemene voorwaarden.

  2.2 Aan de geldigheid van de overeenkomst, de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals (Test4You), het tarief dat van toepassing is bij de ondertekening van de overeenkomst en het abonnementsprofiel wordt in geen geval afbreuk gedaan door de nietigheid van een gedeelte van de genoemde overeenkomst.

  2.3 De laatste versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals en het tarief dat van toepassing is kan op elk ogenblik worden geraadpleegd op de website www.test4you.be of aangevraagd bij Trade4You. De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website www.Trade4You.be. Door de bestelling of door de ondertekening van de Bestelbon erkent de Klant uitdrukkelijk dat hij de documenten opgesomd in bovenstaand Artikel 2.1 heeft ontvangen of dat hij werd geïnformeerd over het bestaan van deze documenten, dat hij er kennis van heeft genomen en dat hij ze goedkeurt. Hierdoor verzaakt de Klant aan zijn eigen algemene en/of specifieke voorwaarden, zelfs indien in deze laatste staat vermeld dat zij voorrang hebben en/of indien zij aan de Bestelbon worden gehecht.

  2.4. Het feit dat de koper onze Algemene Voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, stelt hem geenszins vrij van de toepassing ervan. Als de factuur op verzoek van de koper op naam van een derde wordt opgemaakt, dan zijn de opdrachtgever en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verbintenissen die voortvloeien uit de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de verkoop.

  2.5. Bij tegenspraak of onsamenhangendheid tussen de documenten van de overeenkomst heeft de formulering in het Frans voorrang en hebben de documenten prioriteit in dalende volgorde van belang volgens deze lijst:

  • de Bestelbon;
  • de Algemene Verkoopvoorwaarden;
  • de Algemene Gebruiksvoorwaarden;
  • het tarief;
  • het Verbintenishandvest van Professionals.

  Artikel 3: Sluiten van de overeenkomst en overeenkomstinhoud

  3.1 De Klant dient zijn dienstenaanvraag in door de overeenstemmende Bestelbon in te vullen en te ondertekenen. Het indienen van de aanvraag houdt in dat de persoon die ondertekent over de volmachten beschikt die vereist zijn om de Klant te verbinden. Door de Bestelbon te ondertekenen stemt de Klant in met de abonnementsvereisten vermeld in de beschrijvingen van de Diensten die vermeld staan op de websites die door Trade4You werden aangemaakt of worden beheerd en waarvan de lijst in Artikel 1 staat. Als deze vereisten niet alle worden nageleefd op het ogenblik waarop het abonnement wordt genomen, dan kan Trade4You niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen ervan en behoudt Trade4You zich het recht voor om aan de Klant de eventuele extra kosten te factureren om deze gevolgen recht te zetten.

  3.2 Behoudens andersluidende bepaling wordt de overeenkomst gesloten op de dag dat Trade4You de bestelling van de Klant aanvaardt. De dienstverlening begint vanaf deze datum.

  3.3 Als Trade4You weigert de onderhavige overeenkomst te aanvaarden, zal Trade4You dit binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de overeenkomst aan de Klant melden. Een dergelijke weigering van aanvaarding mag geldig gebeuren als:

  • De versie van de door de Klant ondertekende overeenkomstvoorwaarden niet of niet meer van toepassing is.
  • Het tarief niet van toepassing is voor het profieltype van de betrokken Klant en/of voor het gebied waar de zaak van de Klant zich bevindt.

  3.4. Afhankelijk van het type van het genomen abonnement bevat de abonnementsovereenkomst de specifieke diensten en opties die de Klant moet activeren. Trade4You kan niet verantwoordelijk zijn voor het niet-bieden van deze diensten als de Klant niet getoond heeft dat hij ze binnen een redelijke termijn in de loop van het abonnement wil activeren. De aan de Klant geleverde diensten vormen een pakket en het niet-gebruik van een dienst door de Klant geeft geen recht op een prijsverlaging.

  Artikel 4: Duur en einde van de overeenkomst

  4.1 De overeengekomen duur van een jaar, twee jaar of drie jaar vangt aan vanaf de aanvaarding door Trade4You van de bestelling van de Klant.

  4.2 Bij het verstrijken van de Aanvankelijke Periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt met opeenvolgende periodes van dezelfde duur als het oorspronkelijke abonnement. Als een Partij niet wenst dat de overeenkomst wordt verlengd, dan dient zij uiterlijk drie maanden vóór het einde van de Aanvankelijke Periode of van de lopende verlengingsperiode de andere Partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

  4.3 Een Partij kan de uitvoering van haar verplichtingen opschorten wanneer de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en wanneer hieraan niet is verholpen binnen een termijn van 15 kalenderdagen na het versturen van een ingebrekestelling. De opschorting eindigt wanneer de andere Partij haar verplichtingen opnieuw nakomt.

  4.4 Elke Partij kan de overeenkomst op elk ogenblik eenzijdig, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij wanneer deze laatste ernstig tekortschiet in een van haar verplichtingen volgens de overeenkomst of nalaat dit te verhelpen binnen dertig (30) dagen na de schriftelijke kennisgeving zoals beschreven in het vorige Artikel (voor zover het mogelijk is om dit in orde te brengen).

  4.5. In de mate waarin de wet dit toelaat, eindigt de overeenkomst automatisch wanneer een van de Partijen haar activiteiten beëindigt, insolvent wordt of failliet gaat, ontbonden wordt of een gelijkaardige procedure ondergaat.

  4.6 Bij vervroegde van de overeenkomst door de Klant, zal de Klant alle verschuldigde bedragen voor de rest van de Aanvankelijke Periode of de lopende contractuele duur betalen, zonder afbreuk te doen aan de terugbetaling van elke korting die de Klant onrechtmatig zou hebben genoten.

  4.7 Als de overeenkomst wordt ontbonden omdat de Klant zijn verplichtingen niet is nagekomen, dan zijn de bedragen vermeld in Artikel 4.6 van toepassing. Deze bedragen kunnen worden vermeerderd met administratieve kosten en schadevergoedingen voor elk verlies, elke schade, alle kosten of uitgaven die Trade4You lijdt door de schuld van de Klant of zijn werknemers. Het minimumbedrag van deze kosten mag niet lager liggen dan 33% van de abonnementsprijs exclusief korting en niet hoger dan de abonnementsprijs exclusief de korting.

  4.8 De leveringstermijnen worden verstrekt ter informatie en zijn niet bindend, zodat eventuele vertragingen geen aanleiding kunnen geven tot annulering van de bestellingen of een schadevergoeding. Trade4You wijst elke aansprakelijkheid af voor vertraging of het niet –leveren bij toegangsmoeilijkheden tot de plaats van levering, met inbegrip van het e-mailsysteem van de Klant en meer algemeen, bij overmacht, van gebeurtenissen waarover Trade4You geen controle heeft, vertragingen bij het transport waarvan Trade4You het slachtoffer is of die gewoon worden aangevoerd door de leveranciers en transporteurs. Zo kan elke wijziging van de oorspronkelijke vraag van de Klant de leveringstermijn wijzigen.

  Artikel 5: Wijzigingen aan de voorwaarden van de overeenkomst

  5.1. Trade4You behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals, het tarief en het abonnementsprofiel te wijzigen, zelfs als deze wijziging invloed heeft op de prijzen of de kwaliteit van de Dienst. Trade4You gaat de verbintenis aan om de Klant hiervan minstens één (1) maand vóór deze wijzigingen van kracht worden op de hoogte te stellen, met elk middel dat het geschikt acht. De publicatie van een bericht op de websites vermeld in Artikel 1 en/of een vermelding op de factuur worden beschouwd als geschikte methodes.

  5.2.Met uitzondering van de prijs bedoeld in Artikel 8.2, mag de Klant die de wijzigingen die in zijn nadeel zijn niet aanvaardt, de Bestelbon(nen) die beïnvloed worden door de wijzigingen in kwestie opzeggen, zonder dat hiervoor een schadevergoeding vereist is, voor zover hij Trade4You hierover schriftelijk informeert binnen vijftien (15) kalenderdagen na de kennisgeving door Trade4You.

  Artikel 6: Rechten en plichten van de Klant

  6.1. De Klant zal aan Trade4You alle medewerking verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van de onderhavige Overeenkomst, en meer bepaald:

  • De bestanden, documenten of elke andere informatie die relevant is voor het leveren van het abonnement;
  • De toestemming die aan Trade4You wordt verleend om elke daad te stellen, met alle vereiste of nuttige middelen om de verplichtingen vermeld in de Overeenkomst voor te bereiden en na te leven, zonder hierover de Klant vooraf te moeten raadplegen;
  • Een contactpersoon of een beperkt aantal contactpersonen voor technische, administratieve en andere onderwerpen in verband met de Producten en/of Diensten in het kader van de Overeenkomst.

  6.2. De klant begrijpt en aanvaardt dat elke tekortkoming van de Klant op het gebied van de samenwerking, informatieverstrekking of adequate toegang verleend aan Trade4You met het oog op het leveren van Diensten een invloed kan hebben op deze levering. Trade4You wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af voor een laattijdige levering of beschadiging van de Diensten, in de mate waarin deze vertraging of beschadiging aan de Klant of aan een derde is te wijten.

  6.3. De Klant is verplicht om een back-up te maken van al zijn gegevens vóór hij het abonnement gebruikt en hij zal alle nodige schikkingen treffen om ervoor te zorgen dat zijn hardware (alsook de software en de gebruikte bestanden) compatibel zijn met deze van Trade4You.

  6.4. De Klant gaat de verbintenis aan om de geheime en vertrouwelijke aard te bewaren van elke identificatiecode (wachtwoord, gebruikersnaam, enz.) die hem wordt bezorgd. Voor elk gebruik van deze identificatie-elementen is uitsluitend de Klant aansprakelijk. Bij verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen is de Klant verplicht om Trade4You hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en deze mededeling met een aangetekende brief te bevestigen.

  6.5. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van elke licentie,elke registratie, elke vergunning of elke machtiging die nodig zijn voor het nakomen van zijn verplichtingen in het kader van de onderhavige Overeenkomst en hiervoor zelf de kosten te dragen. De Klant zal alle vereiste en aangepaste licenties, registraties, vergunningen of machtigingen tijdens de hele duur van de Overeenkomst behouden of tijdens elke verlenging hiervan.

  6.6. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten vermeld in de Overeenkomst zijn de exclusieve eigendom van Trade4You en/of zijn partners. De Klant kan geen enkel recht laten gelden op deze intellectuele eigendom en verkrijgt geen enkel recht behalve deze die expliciet in de onderhavige Overeenkomst als zodanig staan vermeld. De Klant is niet gemachtigd om de software of de bestanden en beelden te reproduceren, te decompileren, aan te passen of te wijzigen, noch om ze aan derden mee te delen of ter beschikking te stellen.

  6.7. Alle handelsmerken, dienstenmerken, commerciële benamingen, logo’s of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de Producten en/of Diensten of naar de commerciële activiteiten van Trade4You in het algemeen (hieronder de "Merken”) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Trade4You of zijn filialen of leveranciers. De Klant zal niets doen wat deze eigendomsrechten in gevaar zou kunnen brengen en hij zal geen enkel recht op deze Merken verwerven, behoudens andersluidende vermelding in de Overeenkomst. De Klant zal de etiketten, identificatieplaatjes of andere onderscheidende tekens en opschriften, door Trade4You of zijn leveranciers aangebracht op het Product, niet verwijderen.

  Artikel 7: Rechten en plichten van Trade4You

  7.1. Trade4You is verantwoordelijk voor het leveren van de in de Overeenkomst bepaalde Abonnementsdiensten, zoals overeengekomen in de Bestelbon en in de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Verbintenishandvest van Professionals, het tarief en het abonnementsprofiel.

  7.2. Het onderhoud of de ontwikkeling van de Dienst kan Trade4You ertoe brengen om de Dienst tijdelijk te beperken of op te schorten. In dat geval zal Trade4You de periode van beperking of opschorting inperken tot de tijd die nodig is om de ingrepen te doen die zich opdringen.

  7.3. Trade4You zal de door de Klant geleverde informatie te goeder trouw gebruiken en uitsluitend om de onderhavige Overeenkomst uit te voeren.

  7.4. Trade4You doet er alles aan om redelijke maatregelen te nemen om de Dienst te leveren en zijn verplichtingen na te komen volgens de algemeen aanvaarde regels van de kunst. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding moeten de plichten van Trade4You als middelenverbintenissen worden beschouwd.

  7.5 Trade4You behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn als de integriteit van zijn diensten of de goede werking van het abonnement in gevaar zouden komen. Deze maatregelen kunnen onder andere bestaan in het activeren van beschermingsmaatregelen of het opschorten van de toegang die de klant heeft tot zijn abonnement.

  Artikel 8: Betaling en facturatie

  8.1. De prijs van de Diensten vermeld in de Offerte of de Bestelbon worden uitgedrukt in euro’s en gelden exclusief btw (voor professionals) en inclusief btw (voor consumenten). In afwijking van Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt Trade4You zich de eigendom van de goederen voor tot ze volledig betaald zijn.

  8.2. Trade4You behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen vóór de Bestelbon wordt aangeboden en op de datum waarop de Overeenkomst verjaart, overeenkomstig de indexering en de volgende prijsaanpassingsformule: nieuwe prijs = aanvankelijke prijs x nieuwe consumptieprijsindex/aanvankelijke consumtieprijsindex, waarbij de nieuwe prijs de prijs is die geldt op de datum waarop de Overeenkomst verjaart, de aanvankelijke prijs de prijs is die geldt bij aanvang van de contractuele periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de indexering, de nieuwe index de consumptieprijsindex is van de maand die voorafgaat aan het begin van de nieuwe contractuele periode en de aanvankelijke index de consumptieprijsindex is van de maand die voorafgaat aan het begin van de contractuele periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de indexering.

  8.3. Een prijsaanpassing gebaseerd op de prijsaanpassingsformule geeft de Klant geenszins het recht om een einde te maken aan de Overeenkomst zonder betaling van een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan de verschuldigde bedragen voor de rest van de aanvankelijke duur of de lopende contractuele duur, zonder afbreuk te doen aan de terugbetaling van elke korting die de Klant onterecht zou hebben genoten.

  8.4. De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar op de vervaldag vermeld op de rectozijde van de factuur en op de maatschappelijke zetel van Trade4You of aan de financiële instelling die op de factuur vermeld staat. Betaling is slechts mogelijk door bankoverschrijving op het rekeningnummer vermeld door Trade4You, met vermelding van de referenties. De Klant zal alle kosten dragen in verband met de betaling van de factuur.

  8.5. Trade4You behoudt zich het recht voor om de financiële toestand van de Klant te onderzoeken, zowel vóór als tijdens de duur van de Overeenkomst. Als de resultaten van dit onderzoek ertoe leiden dat Trade4You ernstige twijfels heeft over de solvabiliteit van de Klant, dan mag Trade4You extra tussentijdse bedragen factureren en voorschotten, bankgaranties of elke andere financiële waarborg eisen. Trade4You behoudt zich het recht voor om de levering van het abonnement aan de Klant volledig op te schorten als de Klant nalaat om deze waarborg te leveren binnen drie werkdagen na het verzoek dat hiertoe door Trade4You wordt kenbaar gemaakt.

  8.6. De ontvangst van de factuur vormt van rechtswege, overeenkomstig Artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek, een ingebrekestelling van de debiteur, zonder dat verdere handelingen nodig zijn en door het loutere verstrijken van de termijn. Als een factuur op haar vervaldag niet is betaald, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de schijf tussen 0 en 1.000 €; 8% van de schijf tussen 1.000 € en 2.500 €; 6% van de schijf tussen 2.500 € en 5.000 €; 4% van de schijf boven 5.000 €, steeds met een minimum van 50 € en een maximum van 1.000 € .

  8.7. Elke betwisting van een factuur moet, op straffe van verval van rechten, bij Trade4You toekomen binnen 15 kalenderdagen vanaf de facturatiedatum. Als deze termijn verstreken is, wordt de factuur beschouwd als onherroepelijk aanvaard door de Klant. Het niet-betwiste deel wordt geacht aanvaard te zijn en moet binnen de normale termijn worden betaald. Als Trade4You de betwisting van de Klant verwerpt, wordt het volledige bedrag van de betwisting onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 9: Aanvaardbaarheid van bestellingen

  9.1 De offertes van Trade4You gelden zonder verbintenis, terwijl alle tarieven, alsook de specificaties van de diensten en producten die in deze documenten voorkomen, alleen ter informatie worden gegeven. De bestekken en dienstenvoorstellen worden ter informatie gegeven, onder voorbehoud van variaties die gerechtvaardigd worden door de kosten van benodigdheden of werkuren.

  9.2 Bestellingen die verbaal of telefonisch worden doorgegeven, worden aanvaard, maar alleen de Klant is er verantwoordelijk voor. Trade4You zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden bij leveringen die niet conform zijn aan de bestelling. Alleen bestellingen die door Trade4You schriftelijk werden aanvaard, zijn tegenstelbaar aan Trade4You. In dienstverlening van intellectuele aard zijn de auteursrechten en afgeleiden inbegrepen.

  Artikel 10: Aansprakelijkheid

  10.1. Trade4You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen bij de uitvoering van zijn Diensten als deze het gevolg zijn van feiten en omstandigheden die buiten de macht van Trade4You liggen, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn, zoals gevallen van oorlog, opstanden, onregelmatigheden, burgerlijke onrust, acties van de burgerlijke of militaire overheden, embargo’s, explosies, stakingen of sociale conflicten (inclusief deze waarbij zijn personeel is betrokken), kabelbreuken, overstromingen, lang aanhoudende vorst, brand of stormen.

  10.2. Als deze gebeurtenissen of omstandigheden van overmacht langer dan drie maanden aanhouden, kan elke Partij van rechtswege door middel van een aangetekende brief een einde maken aan de onderhavige Overeenkomst, zonder dat hiervoor schadevergoeding verschuldigd is.

  10.3. De aansprakelijkheid van Trade4You geldt alleen bij opzettelijke of zware fout begaan door het bedrijf of door een van zijn aangestelden. In dat geval blijft zijn aansprakelijkheid beperkt tot het loutere herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse, persoonlijke en zekere schade die de Klant heeft ondervonden, met uitzondering van het herstellen van alle onrechtstreekse of immateriële schade, zoals extra uitgaven, inkomstenderving, winstderving, klantenverlies, dataverlies of –beschadiging, verlies aan contracten en schade veroorzaakt aan derden. Trade4You is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan het feit dat de Klant zijn verplichtingen niet naleeft. Trade4You zal niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de door de Klant of door elke derde die de Diensten van Trade4You gebruikt overgedragen of opgeslagen informatie.

  10.4. In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van Trade4You in het geding is, blijft de aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant beperkt tot de totale bedragen die de Klant aan Trade4You heeft betaald in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade en zij zal in geen geval meer bedragen dan het gecumuleerde bedrag van 10.000 EUR per jaar. Deze beperking is niet van toepassing bij lichamelijk letsel en overlijden.

  Artikel 11: Diversen

  11.1. Als een of meer bepalingen van de Overeenkomst als niet-geldig, onwettig of niet-toepasbaar worden beschouwd door elke rechtbank van een bevoegd rechtsgebied, dan zullen deze bepalingen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende wetten om zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de Partijen te weerspiegelen. Het resterende deel van deze bepalingen en alle andere bepalingen van de Overeenkomst blijven van toepassing.

  11.2. De Partijen komen overeen dat elke mededeling onder elkaar, om geldig te zijn schriftelijk moet gebeuren en per brief en/of e-mail verstuurd naar de contactpunten die op de Bestelbon staan vermeld.

  11.3. Dat een van beide Partijen haar rechten niet uitoefent, zal in geen geval beschouwd worden als een verzaking van deze rechten.

  11.4. De onderhavige Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst die tussen de Partijen wordt gesloten met betrekking tot de Diensten, met uitsluiting van elke mededeling, voorstel of voorafgaande schriftelijke of verbale afspraak. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door een ander schriftelijk document dat door beide Partijen behoorlijk en gemachtigd wordt ondertekend.

  11.5. Via deze website  POWER4YOU  wil Trade4You u informeren over haar activiteiten. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of correct. Vanzelfsprekend wordt al het mogelijke gedaan om informatie te verstrekken die zo correct en actueel mogelijk is. Aarzel niet om eventuele fouten of omissies die u op deze website vaststelt, te melden aan Trade4You. Trade4You  is niet aansprakelijk voor eender welke schade die u zou lijden naar aanleiding van het gebruik van informatie die u op deze website gevonden hebt, zelfs niet wanneer die informatie verwarrend, fout of voorbijgestreefd is. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die u vindt op een website waarmee de POWER4YOU website een link gemaakt heeft.

  Artikel 12 : Bevoegde rechtbanken

  Op de onderhavige Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Op de onderhavige Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Bij een geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, zijn voor elke betwisting tussen de Partijen alleen de rechtbanken van het arrondissement Mons (België) bevoegd en de betwisting zal uitsluitend in het Frans worden gevoerd. Informatie over geschillenbeslechting alternatieven beschikbaar zijn op http://ec.europa.eu/odr/. Trade4You behoudt zich het recht voor om eventuele geschillen uitsluitend voor te leggen aan de rechter.

  Light limonades zijn goed voor de gezondheid?

  Documenten :

  toestellen in waakstand

  Meer weten