Produkten


  Bescherming van de private levenssfeer

  Uw contactgegevens worden geregistreerd opdat wij uw aanvragen zouden kunnen verwerken. Mits uw uitdrukkelijke instemming zullen uw persoonlijke gegevens mogen worden doorgespeeld naar de partners van POWER4YOU. Op geen enkel moment zullen zij voor commerciële doeleinden worden aangeboden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy met betrekking tot de gegevens met een persoonlijk karakter hebt u recht van inzage in deze gegevens. Daartoe kunt u schriftelijk contact opnemen met POWER4YOU, Trade4you CVBA, rue Brunehaut 17 - 7022 Mesvin.

  Aansprakelijkheid

  Via deze website wil POWER4YOU u informeren over haar activiteiten. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of correct. Vanzelfsprekend wordt al het mogelijke gedaan om informatie te verstrekken die zo correct en actueel mogelijk is. Aarzel niet om eventuele fouten of omissies die u op deze website vaststelt, te melden aan POWER4YOU. POWER4YOU is niet aansprakelijk voor eender welke schade die u zou lijden naar aanleiding van het gebruik van informatie die u op deze website gevonden hebt, zelfs niet wanneer die informatie verwarrend, fout of voorbijgestreefd is. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die u vindt op een website waarmee de POWER4YOU website een link gemaakt heeft.

  Copyright

  © POWER4YOU 2007-2020 - D-1997-2492-7 Het is strikt verboden om de informatie op deze website voor commerciële doeleinden te gebruiken. Om deze gegevens voor private en niet-commerciële doeleinden te gebruiken, moet u een voorafgaande toelating van POWER4YOU hebben. Ook wanneer POWER4YOU een geschreven toelating heeft gegeven, moet de bron duidelijk vermeld worden.

  Realisatie

  Verantwoordelijke uitgever: Julien Vandercammen, POWER4YOU
  Coördinator, webbeheerder, lay-out en technische ontwikkeling: Zeus Computer

  Documenten :


  Meer weten