Produkten


  Ik kies voor Power4you

  Wij, van Power4you, vinden dat de toegang tot energie een even belangrijk recht is als de toegang tot water, gezondheid of onderwijs

  Volgens dat beginsel van fundamenteel recht en elementaire menselijke waardigheid kan iedereen gelijkwaardig, continu en tegen betaalbare prijzen toegang hebben tot redelijke hoeveelheden energie die hij nodig heeft om te voldoen aan levensnoodzakelijke behoeften zoals verwarming, verlichting of eten klaarmaken.

  Omdat wij ons bewust zijn van de vele vragen en onzekerheden die de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt veroorzaakt, staan wij ter beschikking van de consumenten om ze te adviseren en ze de juiste keuze te helpen maken.

  De doelstelling van Power4you bestaat erin aan iedereen produkten en diensten zoals elektriciteit, gas, brandstof, enz. te leveren tegen de beste voorwaarden

  En dan bedoelen we niet alleen de beste voorwaarden op het vlak van de prijs, maar ook betreffende de looptijd van het contract, de verlenging of opzegging ervan, de bescherming van de consumenten en de ecologische kwaliteit van de geleverde produkten.

  Ik kies voor Power4you

  Sommige groenten kunnen soms zeer grote hoeveelheden nitraten bevatten

  Juist

  In functie van de teeltwijze en het nitraatgehalte van de bodem kan men effectief hoge nitraatgehalten in de groenten vaststellen. Het probleem dat zich daarbij stelt, is dat de nitraten tijdens de bereiding en vooral tijdens de bewaring kunnen omgezet worden in nitrieten, die kankerverwekkend kunnen zijn. Controles tonen aan dat de wettelijk toegelaten maximumwaarden geregeld overschreden worden. Sommige groenten concentreren meer nitraten: dat geldt o.a. voor spinazie, salade, broccoli, groene selder, bloemkolen,... Deze groenten moeten snel gegeten worden om de vorming van nitriet te vermijden. Het wordt ook afgeraden om ze ĺs avonds of de volgende dag opnieuw op te warmen en op te dienen.

  Documenten :

  wat betekent de informatie op de verpakking ?

  Meer weten